Status Jednostki Ratownictwa Specjalnego

JEDNOSTKA

RATOWNICTWA-SPECJALNEGO

w Kowalewku

STATUT

JEDNOSTKI

Wpisany do Krajowego Rejestru

Sądowego w Bydgoszczy pod poz.

nr 0000201758

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

Par. 1.

1.    Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku, zwana dalej w skrócie JRS jest formacją ochotniczej straży pożarnej i działa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351), ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410), ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku (Dz. U. Nr 25, poz. 113) oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. Nr 20, poz. 104), i niniejszego statutu.

2.    JRS jest stowarzyszeniem samodzielnym i posiada osobowość prawną.

3.    JRS jest podmiotem współpracującym z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego w oparciu o stosowną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Par. 2.

Siedziba władz JRS mieści się na terenie Bazy Operacyjnej w miejscowości Kowalewko 28, gmina Kcynia, województwo kujawsko – pomorskie.

Par. 3.

Obszarem działania JRS jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszar województwa kujawsko – pomorskiego oraz miasta i gminy Kcynia.

Par. 4.

1.    JRS może być członkiem innych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach statutowych.

2.    JRS nabywa członkostwo innego stowarzyszenia w oparciu o uchwałę Walnego Zebrania i stosowne postanowienie władz stowarzyszenia zainteresowanego współpracą.

3.    JRS może być włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego lub podobnych struktur o charakterze regionalnym.

Par. 5.

JRS może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak, flagi organizacyjnej i znaków rozpoznawczych na pojazdach, jednostkach pływających i samolotach według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

Par. 6.

Działalność JRS opiera się na pracy społecznej jej członków.

Par. 7.

Członkowie czynni JRS przewidziani do prowadzenia działań ratowniczych i operacyjnych tworzą jednostkę operacyjno-techniczną. Jej regulamin określa Komenda JRS.

Par. 8.

1.    JRS jest stowarzyszeniem obronnym i może wykonywać zadania zlecone przez Ministerstwo Obrony Narodowej w dziedzinie obronności kraju, w zakresie szkolenia młodzieży, żołnierzy służby czynnej i żołnierzy rezerwy oraz funkcjonariuszy innych służb, na podstawie stosownych umów i porozumień.

2.    JRS może realizować zadania zlecone przez władze samorządowe oraz organa podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie ratownictwa, bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego.

Par. 9.

JRS może posiadać statut samodzielnej jednostki lotnictwa ogólnego oraz prowadzić działalność operacyjną i szkoleniową na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 2.

Zadania i formy ich realizacji

Par. 10.

Zadaniem JRS jest:

1.             Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej w zakresie oświaty, wychowania, nauki i kultury oraz sportu, wypoczynku i edukacji ekologicznej, poprzez organizowanie baz szkoleniowo – wypoczynkowych, biwaków, wypraw i obozów.

2.             Prowadzenie działań specjalistycznych w zakresie ratownictwa wysokościowego, technicznego, wodnego, chemicznego, górskiego, jaskiniowego, medycznego i lotniczego.

3.             Prowadzenie lotniczych, lądowych, podziemnych oraz nawodnych i nurkowych akcji poszukiwawczych, zaginionych osób i mienia.

4.             Prowadzenie lotniczej obserwacji obszarów zagrożonych pożarami i lotniczego rozpoznania innych zagrożeń oraz koordynowanie z powietrza akcji ratowniczych i ewakuacyjnych.

5.             Organizowanie lotniczego transportu osób poszkodowanych i biorących udział w akcjach ratowniczych oraz wykonywanie zrzutów spadochronowych z zaopatrzeniem, lekami itp.

6.             Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w szczególności w strefach zagrożonych wybuchem i innymi niebezpiecznymi zjawiskami o charakterze gwałtownym.

7.             Prowadzenie specjalistycznych szkoleń ratowniczych i lotniczych na potrzeby własne lub innych formacji, organizowanie pokazów działań specjalistycznych promujących funkcjonowanie służb ratowniczych i lotnictwa specjalnego.

8.             Wykonywanie zadań ratowniczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami za zgodą odpowiednich władz RP oraz państwa, na terytorium którego zaistniała sytuacja kryzysowa i uzasadnionym jest użycie sił i środków JRM.

9.             Prowadzenie wśród młodzieży działalności w zakresie wychowania patriotyczno – obronnego i przysposobienia do służby wojskowej oraz organizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowo – obronnym, a w szczególności w dziedzinie strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, na zasadach określonych w ustawie o broni i amunicji oraz stosownych rozporządzeniach.

10.         Prowadzenie działalności lotniczej w zakresie szkolenia członków personelu lotniczego i skoczków spadochronowych – żołnierzy rezerwy.

11.         Utrzymywanie w stałej gotowości podległych pododdziałów do prowadzenia działań ratowniczych i włączenia w struktury obrony terytorialnej na wypadek ogłoszenia stanu zagrożenia państwa lub wojny.

12.         Prowadzenie ewakuacji i transportu osób poszkodowanych.

Par. 11.

Zadania wymienione w Par. 10. JRS realizuje poprzez:

1.    Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów ratowniczych, ratowniczo – gaśniczych i lotniczych oraz o charakterze pomocniczo – logistycznym.

2.    Organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu statutowych kierunków działań ratowniczych, gaśniczych i lotniczych oraz obronnych i innych.

3.    Przedstawianie organom władz samorządowych wniosków w sprawach zawiązanych z ratownictwem i szeroko pojętym bezpieczeństwem obywateli, a szczególności dzieci i młodzieży.

4.    Prowadzenie bazy szkoleniowej, organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie określonym w niniejszym statucie, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

5.    Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych i lotniczego rozpoznania zagrożeń, zgodnie z dyspozycjami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej oraz władz samorządowych i organów podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, lub z własnej inicjatywy.

6.    Organizowanie imprez o charakterze sportowo – obronnym oraz pokazów z zakresu ratownictwa i pokazów lotniczych.

7.    Organizowanie przedsięwzięć programowo – szkoleniowych dla żołnierzy rezerwy i młodzieży przedpoborowej.

8.    Inicjowanie i prowadzenie akcji humanitarnych.

Rozdział 3.

Członkowie JRS

Par. 12.

Członkiem JRS może być każdy obywatel Polski o nienagannej postawie, który ukończył 18 lat, zgłosił swoje przystąpienie do JRS, uzyskał rekomendację dwóch członków JRS, a w przypadku członków czynnych odbył staż kandydacki, lub posiada kwalifikacje i uprawnienia przydatne w realizacji zadań określonych w Par. 10.

Par. 13.

1.    Członkowie JRS dzielą się na:

1)      czynnych,

2)      wspierających,

3)      honorowych.

2.    Członkiem czynnym może być osoba, która czynnie uczestniczy w wykonywaniu zadań statutowych, opłaca składkę członkowską i złożyła ślubowanie następującej treści:

„Świadomy(a) obowiązków ratownika, uroczyście ślubuj być ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia, strzec honoru i godności Jednostki, wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej. „

3.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju JRM i opłacająca składkę członkowską.

4.    Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lub obronności kraju. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie. Członkowie honorowi nie płacą składek.

Par. 14.

Członków czynnych i wspierających przyjmuje Komenda JRS.

Par. 15.

1.    Członkowie czynni mają prawo:

1)      wybierać i być wybierani do władz JRS,

2)      brać czynny udział w Walnym Zebraniu,

3)      korzystać ze sprzętu i urządzeń JRS,

4)      używać mundurów i stosownych odznak.

2.    Członkowie czynni są zobowiązani:

1)      brać czynny udział w działalności JRS,

2)      przestrzegać statutu i zarządzeń władz JRS,

3)      podwyższać swój poziom wyszkolenia ratowniczego,

4)      dbać o mienie JRS,

5)      regularnie opłacać składkę członkowską.

3. Członkowie czynni, posiadający określone predyspozycje psychofizyczne do udziału w działaniach wymienionych w Par. 10. ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – tworzą jednostkę operacyjno – techniczną.

Par. 16.

Członkowie wspierający mają prawo:

1)      brać udział w walnym zebraniu z głosem doradczym,

2)      korzystać ze sprzętu i urządzeń JRS,

3)      osoba prawna bierze udział w Walnym Zebraniu przez  swojego przedstawiciela.

Par. 17.

1.    Członkostwo ustaje w razie:

1)      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

2)      skreślenia z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok,

3)      wykluczenie za działalność sprzeczną z postanowieniami statutu lub w sposób ewidentny naruszającą porządek prawny i dobre imię JRS,

4)      nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych zajęciach szkoleniowych lub działaniach ratowniczych.

2.    Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Komendy JRS – publikowanej w Rozkazie Komendanta.

Od uchwały tej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba jest zawieszona w prawach członka JRS.

3.    Osoba skreślona z listy członków obowiązana jest zwrócić mienie będące w jej użytkowaniu, a należące do JRS.

Rozdział 4.

Władze JRS

Par. 18.

Władzami JRS są:

1)      Walne Zebranie,

2)      komenda,

3)      komisja rewizyjna.

Walne Zebranie

Par. 19.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą JRS.

Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Par. 20.

1.    Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)      zatwierdzanie sprawozdań z działalności komendy i komisji rewizyjnej,

2)      uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu JRS,

3)      wybór 5 członków komendy oraz 3-5 członków komisji rewizyjnej na okres 4-ch lat,

4)      ustalenie wysokości składek członków czynnych i wspierających,

5)      decydowanie o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz ich obciążeń,

6)      rozstrzyganie odwołań od decyzji komendy,

7)      decydowanie o sprawach wniesionych przez komendę, komisję rewizyjną lub członków JRS,

8)      decydowanie o zmianie nazwy lub rozwiązaniu JRS,

9)      decydowanie o zmianie statutu.

2.    Przebieg i uchwały Walnego Zebrania wpisuje się do księgi protokołów.

Par. 21.

1.    Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na 4 lata, a sprawozdawcze – co rok.

2.    Walne Zebranie zwołuje komenda, zawiadamiając członków o terminie, miejscu, porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

Par. 22.

1.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje komenda JRS:

1)      z własnej inicjatywy,

2)      na żądanie komisji rewizyjnej,

3)      na żądanie 1/3 liczby członków JRS.

2.    Komenda zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 21 dni od dnia -podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

Par. 23.

1.    Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 1/2 ogółu liczby członków.

2.    Uchwały dotyczące nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmian w statucie i rozwiązania JRS są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

3.    Głosowanie nad uchwałami odbywa się w trybie jawnym.

4.    Wybory komendy i komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

Par. 24.

Jeżeli Walne Zebranie nie odbyło się z powodu nieprzybycia wymaganej liczby członków, komenda jest obowiązana przed upływem 14 dni zwołać powtórnie zebranie z tym samym porządkiem obrad. Zebranie zwołane w drugim terminie jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmian w statucie, zmiany nazwy i rozwiązania JRS.

Komenda ( zarząd)

Par. 25.

1.    Komenda wybiera ze swojego grona komendanta, zastępcę komendanta, szefa logistyki, skarbnika oraz dowódcę jednostki operacyjno -technicznej.

2.    Dowódca jednostki operacyjno – technicznej nadzoruje całokształt realizacji zadań wynikających z jej regulaminu i jest odpowiedzialnym za utrzymanie należytego poziomu wyszkolenia podległych mu ratowników. W oparciu o zatwierdzony przez Komendę regulamin nadaje podwładnym stopnie służbowe.

3.    W trakcie prowadzenia działań ratowniczych lub operacyjnych, dowódca jednostki operacyjno – technicznej jest przełożonym wszystkich członków JRS. Jego polecenia i rozkazy operacyjne są wiążące i ostateczne.

4.    Komenda może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce    członków   ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu komendy. Kooptacja ta wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walny Zebraniu.

Par. 26.

Do zakresu działania komendy należy:

1)      wykonywanie uchwal Walnego Zebrania,

2)      opracowywanie rocznego planu działania i budżetu JRS oraz sprawozdań z wykonania i przedstawienie ich Walnemu Zebraniu,

3)      zwoływanie Walnych Zebrań,

4)      przyjmowanie i skreślanie z listy członków JRS,

5)      przyznawanie wyróżnień,

6)      zatwierdzanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych,

7)      dokonywanie ocen realizowanych przez członków zadań,

8)      rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, wynikających z przynależności do JRS,

9)      podejmowanie uchwał w zakresie przyjmowania darowizn, nabywania i zbywania mienia ruchomego oraz gospodarki finansowej,

10)  podejmowanie innych prac wynikających z postanowień statutu i obowiązków ustawowych.

Par. 27.

1.    Komendant reprezentuje JRS na zewnątrz i kieruje całokształtem pracy komendy. W przypadku braku możliwości wykonania tego obowiązku, komendant może do reprezentowania JRS wyznaczyć swojego zastępcę.

2.    Posiedzenia komendy odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące i są zwoływane przez komendanta.

3.    Do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej  1/2 ogólnej liczby członków komendy.

4.    Uchwały komendy zapadają zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

Par. 28.

Wszelkiego rodzaju umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu JRS komendant lub jego zastępca.

Komisja rewizyjna

Par. 29.

1.    Komisja rewizyjna jest organem kontroli JRS.

2.    Do zakresu działań komisji należy:

1)      dokonywanie co najmniej 2 razy w roku kontroli całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej JRS oraz opłacenia składek członkowskich,

2)      składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu,

3)      przedstawianie komendzie uwag i wniosków dotyczących jej działalności.

Par. 30.

Komisja rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

Rozdział 5.

Fundusze JRS

Par. 31.

1.    Fundusze JRS tworzy się:

1)      ze składek członkowskich,

2)      z dotacji samorządowych i państwa,

3)      z zapisów i darowizn,

4)      z dochodów z majątku i imprez,

5)      ze środków na realizacje zadań państwowych.

2.    Fundusze mogą być używane wyłącznie na realizacje zadań statutowych. Gospodarka finansowo – materiałowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3.    JRS może prowadzić wyodrębnioną działalność gospodarczą w oparciu o stosowną uchwałę Walnego Zebrania.

Rozdział 6.

Rozwiązanie JRS

Par. 32.

Rozwiązanie JRS może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zebrania z zachowaniem warunków określonych w Par. 23. ust. 2.

Par. 33.

1.    W razie rozwiązania JRS Walne Zebranie wyznacza komisje likwidacyjną w składzie 3 osób.

 

Pozostający po rozwiązaniu JRS majątek przechodzi na podmiot wskazany przez Walne Zebranie.