Status Jednostki Ratownictwa Specjalnego

Ochotnicza Straż Pożarna

JEDNOSTKA RATOWNICTWA SPECJALNEGO

w Kowalewku

 

STATUT

 

Wpisana do Krajowego Rejestru

Sądowego pod nr KRS 0000201758

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku zwane w dalszej części statutu OSP-JRS.
 2. OSP-JRS jest Ochotniczą Strażą Pożarną działającą na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855 – t.j. ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 ze zm.) i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 – t.j. ze zm.), oraz na podstawie niniejszego statutu.
 3. OSP-JRS jest stowarzyszeniem samodzielnym i posiada osobowość prawną.
 4. Siedzibą OSP-JRS jest Kowalewko w gminie Kcynia, województwo kujawsko-pomorskie.
 • 2

Terenem działania OSP-JRS jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.

 • 3
 1. OSP-JRS może przystępować do związków stowarzyszeń, w szczególności może przystąpić do  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej  Polskiej.
 2. OSP-JRS może być włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
 3. OSP-JRS może na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i w oparciu o stosowne umowy i porozumiewać wykonywać zadania zleceone przez Ministerstwo Obrony Narodowej w dziedzinie obronności kraju w zakresie szkolenia młodzieży, żołnierzy służby czynnej i żołnierzy rezerwy oraz funkcjonariuszy innych służb.
 4. OSP-JRS może na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i w oparciu o stosowne umowy i porozumienia wykonywać zadania zlecone przez władze samorządowe i właściwe organy władzy publicznej w zakresie ratownictwa, bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego.
 • 4

OSP-JRS może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak, flagi organizacyjnej i znaków rozpoznawczych na pojazdach, jednostkach pływających według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

 • 5

Działalność OSP-JRS opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP-JRS może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział 2. Cele i sposoby działania.

 • 6

Celem OSP-JRS jest:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w szczególności w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i innych oraz sposobach ochrony przed nimi;
 • rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu;
 • działania na rzecz ochrony środowiska;
 • prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej w zakresie oświaty, wychowania, nauki i kultury oraz sportu, wypoczynku i edukacji ekologicznej, poprzez organizowanie baz szkoleniowo – wypoczynkowych, biwaków, wypraw i obozów;
 • prowadzenie działań specjalistycznych w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego, wodnego, wysokościowego, medycznego, technicznego oraz w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych;
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń ratowniczych na potrzeby własne lub innych formacji, organizowanie pokazów działań specjalistycznych promujących funkcjonowanie służb ratowniczych i lotnictwa specjalnego;
 • prowadzenie wśród młodzieży działalności w zakresie wychowania patriotyczno – obronnego i przysposobienia do służby wojskowej oraz organizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowo – obronnym, a w szczególności w dziedzinie strzelectwa sportowego, na zasadach określonych w ustawie o broni i amunicji oraz stosownych rozporządzeniach;
 • utrzymywanie w stałej gotowości podległych pododdziałów do prowadzenia działań ratowniczych;
 • prowadzenie ewakuacji.
 • 7.

Cele i zdania wymienione w §6 OSP-JRS realizuje poprzez:

 • organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowywania informacji  o powyższym;
 • przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej;
 • organizowanie spośród swoich członków pododdziałów ratowniczych, ratowniczo-gaśniczych oraz o charakterze pomocniczo-logistycznym.
 • prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP-JRS i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych członków OSP-JRS;
 • organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu statutowych kierunków działań ratowniczych, gaśniczych i lotniczych oraz innych;
 • przedstawianie organom władz samorządowych wniosków w sprawach zawiązanych z ratownictwem i szeroko pojętym bezpieczeństwem obywateli, a szczególności dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie bazy szkoleniowej, organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie określonym w niniejszym statucie, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych;
 • prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych zgodnie z dyspozycjami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej i innych właściwych służb lub władz lub z własnej inicjatywy;
 • organizowanie imprez o charakterze sportowym i obronnym oraz pokazów z zakresu ratownictwa i pokazów lotniczych;
 • organizowanie przedsięwzięć programowo – szkoleniowych dla żołnierzy rezerwy i młodzieży przedpoborowej;
 • Inicjowanie i prowadzenie akcji humanitarnych.
 • 8.
 1. Działalność określona w §7 jest wyłączną działalnością statutową OSP-JRS i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 może być działalność określona w §7 pkt 5), 7), 9), 10), zaś pozostała działalność określona w §7 jest prowadzona jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego.
 3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP-JRS, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP-JRS podejmie uchwalę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

 

Rozdział 3. Członkowie OSP-JRS

 • 9.

Członkowie OSP-JRS dzielą się na:

 • zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
 • wspierających,
 • 10.

Członkiem OSP-JRS może być:

 • pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych;
 • małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP-JRS.
 • 11.
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która czynnie uczestniczy w wykonywaniu zadań statutowych, opłaca składkę członkowską i złożyła ślubowanie następującej treści:

„Świadomy(a) obowiązków ratownika, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia, strzec honoru i godności OSP-JRS, wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej. „

 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 16 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie, o którym mowa w ust.1. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do  18 lat  przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP-JRS.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wspomaganie dzialalności OSP-JRS w formie finansowej lub innej i za swą zgodą zostanie przyjęta przez Komendę (Zarząd) OSP-JRS. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w wysokości ustalonej uchwałą Komendy (Zarządu).
 3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lub obronności kraju. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków. Członkowie honorowi nie płacą składek.
 • 12.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Komenda (Zarząd) OSP-JRS.

 • 13.
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • wybierać i być wybierani do władz OSP-JRS, z wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia.
 • brać czynny udział w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu,
 • korzystać ze sprzętu i urządzeń OSP-JRS,
 • używać mundurów i stosownych odznak i dystynkcji.
 1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
 • brać czynny udział w działalności OSP-JRS,
 • przestrzegać statutu i zarządzeń władz OSP-JRS,
 • podwyższać swój poziom wyszkolenia ratowniczego,
 • dbać o mienie i dobre imię OSP-JRS,
 • regularnie opłacać składkę członkowską.
 1. Pełnoletni członkowie zwyczajni tworzą jednostkę operacyjno – techniczną. Regulamin Jednostki Operacyjno-Techniczną określa Komenda (Zarząd) OSP-JRS.
 • 14.

Członkowie wspierający mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, przy czym osoba prawna bierze udział w Walnym Zebraniu Członków przez  swojego przedstawiciela.

 • 15.
 1. Członkostwo ustaje w razie:
 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 • skreślenia z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok,
 • wykluczenie za działalność sprzeczną z postanowieniami statutu lub w sposób ewidentny naruszającą porządek prawny i dobre imię OSP-JRS,
 • nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych zajęciach szkoleniowych lub działaniach ratowniczych.
 1. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Komendz (Zarządu) OSP-JRS.
 2. Od uchwały wskazanej w ust. 2 przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek nie korzysta z praw i nie wykonuje obowiązków statutowych.
 3. Osoba skreślona z listy członków obowiązana jest zwrócić mienie będące w jej posiadaniu, a należące do OSP-JRS.

Rozdział 4. Władze OSP-JRS

 • 16.

 

Władzami OSP-JRS są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Komenda (Zarząd),
 • Komisja Rewizyjna.
 • 17.
 1. Kadencja władz OSP-JRS trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyborów.
 3. Uchwały władz OSP-JRS zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od podjętej uchwały, a dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby osób, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. W przypadku rezygnacji, odwołania, utraty członkostwa w stowarzyszeniu członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, każda z tych władz może dokooptować na jego miejsce nowego członka, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać połowy osób pochodzących z wyboru. Kadencja we władzach OSP-JRS osoby dokooptowanej upływa z końcem kadencji członków władz pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

 • 18.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą OSP-JRS.

 

 • 19.
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
 • wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Komendy (Zarządu) z działalności OSP-JRS,
 • wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP-JRS,
 • udzielenie absolutorium członkom Komendy (Zarządu) i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalenie programu działania i budżetu OSP-JRS,
 • określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP-JRS działalności gospodarczej,
 • wybór spośród członków zwyczajnych Komendy (Zarządu) i odwołanie członków Komendy (Zarządu),
 • wybór spośród członków zwyczajnych Komisji Rewizyjnej i odwoławnie członków Komisji Rewizyjnej.
 • uchwalenie statutu OSP-JRS lub jego zmiany,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Komendy (Zarządu) oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP-JRS,
 • nadawanie członkostwa honorowego OSP-JRS,
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP-JRS.
 1. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków spisuje się protokół, do którego dołącza się uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Członków.
 • 20.
 1. Walne Zebranie Członków OSP-JRS może być zwyczajne oraz nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSP-JRS jest zwoływane raz na 1 rok.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Komendę (Zarząd), który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, z zastrzeżeniem §37 ust. 2.
 • 21.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP-JRS zwoływane jest przez Komendę (Zarząd) OSP-JRS:
 • z własnej inicjatywy;
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP-JRS;
 • na żądanie 15 członków OSP-JRS;
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP-JRS powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
 2. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP-JRS wskazuje władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania. Komenda (Zarząd) może rozszerzyć proponowany porządek obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP-JRS może odwołać Członka Komendy (Zarządu) lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP-JRS i powołać na te funkcje innych członków zwyczajnych OSP-JRS.
 • 22.

Walne Zebranie Członków jest władne podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania (członków zwyczajnych) w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania (członków zwyczajnych), chyba że statut stanowi inaczej.

Komenda (Zarząd)

 • 23.
 1. Komenda (Zarząd) składa się z 5 członków.
 2. Komenda (Zarząd) wybiera ze swego grona Komendata, Zastępcę Komendanta, Szefa Logistyki, Skarbnika, Dowódcę Jednostki Operacyjno-Technicznej.
 3. Wygaśnięcie funkcji członka Komendy (Zarządu) może nastąpić w wyniku złożenia przez niego rezygnacji.
 4. Członkiem Komendy (Zarządu) nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem a przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Skazanie członka Komendy (Zarządu) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie go z funkcji przez Walne Zebranie Członków.
 • 24.

Do zadań Komendy (Zarządu) należy:

 • reprezentowanie interesów OSP-JRS;
 • realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP-JRS;
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP-JRS;
 • udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu;
 • opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP-JRS oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP-JRS;
 • zaciąganie w imieniu OSP-JRS zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu;
 • przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP-JRS;
 • przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP-JRS dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak;
 • uchwalanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych;
 • tworzenie Jednostki Operacyjno-Technicznej;
 • dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP-JRS powierzonych im zadań;
 • rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP-JRS;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.
 • 25.

Komendant kieruje pracami Komendy (Zarządu) i reprezentuje OSP-JRS.

 • 26.
 1. Posiedzenia Komendy (Zarządu) odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez Komendanta, a gdyby on nie mógł go zwołać przez innego członka Komendy (Zarządu). Na posiedzenia Komendy (Zarządu) może być zaproszona inna osoba w tym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP-JRS.
 2. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komendy (Zarządu).
 • 27.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i innych, w szczególności do udzielania pełnomocnictwa lub podpisywania dokumentów skutkujących lub mogących skutkować zobowiązaniami finansowymi, wymagane jest ich złożenie przez Komendanta jednoosobowo albo przez dwóch innych członków Komendy (Zarządu).

 • 28.
 1. Dowódca Jednostki Operacyjno-Technicznej kieruje zespołem ratowniczym jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
 2. Do obowiązków Dowódcy Jednostki Operacyjno-Technicznej należy:
 • wnioskowanie do Komendy (Zarządu) OSP-JRS o wyznaczenie członków OSP-JRS do wykonania zadań ratowniczych;
 • organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP-JRS,
 • czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP-JRS;
 • kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP-JRS;
 • dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP-JRS i nadzór nad jego sprawnością,
 • opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP-JRS oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego OSP-JRS.
 • 29.

Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP-JRS Dowódca Jednoski Operacyjno-Technicznej może stosować następujące wyróżnienia:

 • pochwałę ustną;
 • pochwałę w rozkazie Dowódcy Jednostki Operacyjno-Technicznej;
 • wystąpienie do Komendy (Zarządu) OSP-JRS o przyznanie nagrody;
 • sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
 • 30.

Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP-JRS Dowódca Jednostki Operacyjno-Technicznej może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 • upomnienie ustne;
 • naganę w rozkazie Dowódcy Jednostki Operacyjno-Technicznej;
 • wystąpienie do Komendy (Zarządu) OSP-JRS o wykluczenie członka z OSP-JRS;

KOMISJA REWIZYJNA

 • 31.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP-JRS i do jej zadań należy:
 • przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP-JRS, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich;
 • składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP-JRS sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP-JRS;
 • przedstawianie Komendzie (Zarządowi) OSP-JRS uwag i wniosków dotyczących jego działalności;
 • wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie członkom Komendy (Zarządu) OSP-JRS absolutorium.
 1. Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 • nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 1. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie go z funkcji przez Walne Zebranie Członków.
 • 32.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

 • 33.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Komendy (Zarządu) z głosem doradczym.

 

Rozdział V. MAJĄTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP-JRS

 • 34.
 1. Majątek i fundusze OSP-JRS powstają z:
 • składek członkowskich;
 • dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
 • dochodów z majątku OSP-JRS i organizowanych imprez;
 • ofiarności publicznej;
 • wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP-JRS prowadzi działalność gospodarczą przepisami prawa i postanowieniami statutu.
 1. OSP-OSP-JRS może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP-JRS.
 2. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP-OSP-JRS służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP-JRS.
 • 35.

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP-JRS w stosunku do jego członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi”;
 • przekazywania majątku OSP-JRS na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych;
 • wykorzystywania majątku OSP-JRS na rzecz członków, członków organów tub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji;
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;

 

Rozdział VI. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP-JRS

 • 36.

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP-JRS uchwala Walne Zebranie Członków OSP-JRS większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności 100% ogólnej liczby członków w I terminie, a w przypadku braku kworum większością 2/3 głosów obecnych członków uprawnionych.

 • 37.
 1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP-JRS może składać Komenda (Zarząd) OSP-JRS z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie osób lub orgnaów uprawnionych do wystąpienia z żadaniem zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków.
 2. Zawiadomienie członków OSP-JRS o terminie Walnego Zebrania Członków OSP-JRS, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP-JRS, powinno być doręczone wraz porządkiem obrad co najmniej na 14 dni przed terminem planowanego zebrania.
 • 38.
 1. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu OSP-JRS, Walne Zebranie Członków OSP-JRS wyznacza likwidatora lub komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku braku wyboru likwidatorów lub komisji likwidacyjnej likwidację prowadzą członkowie Komendzy (Zarządu) jako komisja likwidacyjna.
 2. Pozostały po rozwiązaniu OSP-JRS majątek, stanowiący jej własność przechodzi na podmiot wskazany w uchwale Walnego Zebrania Członków.