Jednostka realizuje zadania statutowe na rzecz bezpieczeństwa powszechnego i obrony narodowej.
Została powołana do życia w 2003 roku i od tego czasu prowadzi działania operacyjne na terenie całego kraju.
Jest jedyną tego typu jednostką w regionie.

Kadra JRM wywodzi się z szeregów 141 BDH „HABAS” im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, a także żołnierzy rezerwy, funkcjonariuszy Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Jednostka powstała z inicjatywy kadry „Habasu”, a jej trzon stanowili między innymi : Tomasz Kiss-Orski, Piotr Chudy, Paweł Nowakowski, Bartłomiej Grzeszczak, Wojciech Szymkowiak, Marcin Kryszak, Piotr Walczak,Krzysztof Napieralski.

Już na etapie tworzenia Jednostki większość przyszłej kadry tworzyli spadochroniarze, oraz absolwenci elitarnego Kursu Działań Specjalnych „TRAWERS” dla kandydatów do wojsk powietrzno-desantowych i jednostek specjalnych .JRM czynie uczestniczy w różnych zawodach i szkoleniach lotniczych, także spadochronowych, odnosząc w tej dziedzinie duże sukcesy. Na podkreślenie zasługuje fakt prowadzenia przez Jednostkę form działań prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży głównie z terenów wiejskich np. realizacja szkoleń wspieranych przez Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej.

Docelowo w strukturach JRM mają działać cztery sekcje:
-Ratownictwa medycznego
-Ratownictwa specjalnego
-Łączności
-Logistyczna

Przy Jednostce działa także grupa ASG – Bojowa Grupa Rozpoznawcza „Orion”

Status prawny

Jednostka jest formacją ochotniczej straży pożarnej działającą w oparciu o następujące akty prawne:
– Ustawa z dn. 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej,
– Ustawa z dn. 18.01.1996 o kulturze fizycznej,
– Ustawa z dn. 07.04.1989 prawo o stowarzyszeniach,
– Statut stowarzyszenia.

Cele działania

1. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej w zakresie oświaty, wychowania, nauki i kultury oraz sportu, wypoczynku i edukacji ekologicznej, poprzez organizowanie baz szkoleniowo-wypoczynkowych, biwaków, wypraw i obozów.
2. Prowadzenie działań specjalistycznych w zakresie ratownictwa wysokościowego, technicznego, wodnego, chemicznego, jaskiniowego, medycznego i lotniczego.
3. Prowadzenie wśród młodzieży działalności w zakresie wychowania patriotyczno obronnego i przysposobienia do służby wojskowej oraz organizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowo-obronnym.
4. Utrzymywanie w stałej gotowości podległych sekcji do prowadzenia działań ratowniczych i włączenia w struktury obrony terytorialnej na wypadek ogłoszenia stanu zagrożenia państwa lub wojny.

Współpraca z Państwowym Ratownictwem Medycznym
Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14.03.2011r. Jednostka Ratownictwa Medycznego w Kowalewku została wpisana do rejestru podmiotów współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.