W ramach zadań Statutowych oraz na podstawie stosownych porozumień o współpracy pomiędzy Jednostką Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku, a poszczególnymi jednostkami Wojska Polskiego trwa obecnie zakres przedsięwzięć szkoleniowych oraz szczegółowe planowanie na rok 2024. Plan zakłada wykonanie wielu szkoleń w oparciu o potencjał kadrowo-sprzętowy strażaków z Kowalewka przy jednoczesnym  włączeniu ich scenariusze ćwiczeń.  Stała współpraca trwa nieprzerwanie zarówno z 8 Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej jak również z jednostkami wchodzącymi w skład Komponentu Sił Specjalnych. Jest to doskonały element na możliwość kształcenia również młodzieży z klas mundurowych, która realizuje program ,,Edukacja dla Bezpieczeństwa ”.  Szkolenia obejmują zarówno elementy związane z działaniem na wypadek stanu zagrożenia państwa i ochroną infrastruktury krytycznej jak również elementy przetrwania w terenie leśnym i zurbanizowanym oraz zagadnienia związane z doskonaleniem umiejętności ewakuacji ludności cywilnej. Adepci aspirujący w szeregi JRS oraz żołnierze WOT będą mogli  ukończyć podstawowy kurs spadochronowy przeprowadzany corocznie przez JRS.  Kolejnym ważnym elementem zajęć są niewątpliwie sprawy związane z niesieniem pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym oraz system  ewakuacji z wykorzystaniem zarówno drogi lądowej jak i powietrznej do przygotowanych szpitali polowych. Umacnianie systemu obronności państwa, a także troska o ochronę ludności cywilnej są bardzo ważnym elementem tych zajęć, co ratownicy z JRS mogą potwierdzić na bazie doświadczeń wyniesionych z obecnego konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Na podstawie tych doświadczeń został opracowany program mający za zadanie wdrożenia podobnych procedur w naszym regionie.