Rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. 14 lutego 1942 roku – Związek Walki Zbrojnej na mocy rozkazu Generała Władysława Sikorskiego został przekształcony w Armię Krajową.

Struktury Polskiego wojska podziemnego w okupowanej przez Niemców Europie stały się fenomenem, który skupił wokół idei walki o niepodległość praktycznie całą część patriotycznie nastawionego narodu polskiego. W kolejnych latach symbol „AK” wpisał się w nieustannie podejmowane działania, konspiracyjne, zbrojne i inne mające na celu odzyskanie pełnej niepodległości naszej Ojczyzny.

14 lutego 1942 r. do Kraju dotarła depesza, w której Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, rozkazywał:

Dnia 14 lutego 1942 r.
Kalina
W ślad za moim rozkazem l.2926 z dnia 3 IX 1941 r.
1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy
2. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej […]
Naczelny Wódz
Sikorski
Generał broni

Na pozór zmiana dotyczyła nazwy, jednak cel tej operacji był znacznie głębszy. Ten znaczący akt polityczny miał za zadanie również zjednoczenie wszystkich środowisk  zbrojnych, konspiracyjnych, które w ówczesnym czasie licznie powstawały na terenie okupowanego kraju. Stosunki dyplomatyczne nawiązane ostatnimi czasy przez rząd polski z sowietami nie dawały nadzieji na osiągnięcie pozytywnych efektów współpracy. Wśród Sowietów panowała ogólna niechęć do formowania Armii Polskiej w ZSRS. Okupantowi zależało na podzieleniu formującej się armii na małe oddziały, które rzucane osobno na front zostawałyby zmasakrowane. Chciano w ten sposób zapobiec wzrostowi Armii Polskiej w ZSRS jako znaczącej siły politycznej.

Sowieci podtrzymywali narrację że gen. Władysław Anders przyjął realizację takiej taktyki  co jest wyrazem braku zaangażowania się Polski w walkę z III Rzeszą i jej koalicjantami. Zmiana nazwy z ZWZ na Armię Krajową miała również dać konkretny wyraz temu że w Polsce cały czas toczy się walka, podejmowane są działania konspiracyjne, dywersyjne oraz trwają przygotowania do wielkiej akcji zbrojnej, którą miało być powstanie powszechne (akcja „Burza”). Armia Krajowa wniosła istotny wkład w działania zbrojne koalicji antyhitlerowskiej, tocząc nieustającą walkę z okupantem

Rozkaz Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego zmieniający nazwę ZWZ na Armię Krajową miał również wymiar symboliczny. Od tej chwili wiadomo było że istnieją trzy części Polskich Sił Zbrojnych: Armia Polska na Zachodzie, Armia Polska w ZSRS i Armia Krajowa, która odznaczyła się największą intensywnością podejmowanych działań zbrojnych. Powstanie Armii Krajowej miało również pomóc w konsolidacji licznych organizacji konspiracyjnych, patriotycznych czy też politycznych, które licznie powstawały w okupowanej Ojczyźnie.

żródło: https://ipn.gov.pl/